เส้นทางแสวงบุญ “มหัศจรรย์เมืองแห่งศรัทธา” @ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

กันยายน 30, 2019

“เส้นทางแสวงบุญ มหัศจรรย์เมืองแห่งศรัทธา”

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ “พิพิธภัณฑ์เอกชนช้างเอราวัณโลหะ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสันติภาพและมวลนุษยธรรม” ได้จัดเส้นทางแสวงบุญเที่ยวชมพร้อมชุดสักการะบูชาเจดียสถานรวมถึงรูปเคารพต่างๆ เพื่อเป็นกิริยาบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามคติทั้งในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ – ฮินดูที่คนในสังคมไทยได้นำมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ อันมุ่งหวังให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิต

เส้นทางแสวงบุญ
1. พระเกศจุฬามณีเจดีย์
2. พระพรหม
3. ลอดท้องช้าง ตระกูลวิษณุพงศ์
4. พระตรีมูรติ ปางประทับนั่งประทานมหาสมบัติ
5. ลอดท้องช้าง ตระกูลอิศวรพงศ์
6. พระพิฆเนศวร
7. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) ปางประทานพร
8. พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (บริเวณลานสักการะ)
9. ลอดท้องช้าง ตระกูลพรหมพงศ์
10.ชั้นจักรวาล ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปปางลีลา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2371 3135-6
Line @ancientcitygroup

Share this news